Wie zijn wij?

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met Voetbalstedentrips, tevens handelende onder de naam Voetbalstedentrips.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Voetbalstedentrips

Artikel   2 – Wederpartij

Artikel   3 – Evenement

Artikel   4 – Wangedrag

Artikel   5 – Aansprakelijkheid

Artikel   6 – Overmacht

Artikel   7 – Klachten

Artikel   8 – Reisbescheiden en reisdocumenten

Artikel   9 – Annuleren

Artikel 10 – Clubcards

Artikel 11 – Speeldata en tijden

Artikel 12 – Wijzigingen

Artikel 13 – Onvoorziene omstandigheden

Artikel 14 – Betaling

Artikel 15 – Rechtskeuze

Artikel 16 – Bevoegde rechten

 

Artikel 1 – Voetbalstedentrips

Bedrijfsgegevens:

 

Voetbalstedentrips

Van Kinsbergenstraat 35

6004EV Weert

Tel: 0031 6 1113 7175

E-mail: info@voetbalstedentrips.nl

KVK: 65801512

BTW-nummer: NL154669192B01 853143559B01

 

 

Artikel 2 – Wederpartij

Met wederpartij wordt bedoeld, diegene die boekt (hoofdboeker), alsmede het volledige reisgezelschap van de boeking.

 

Artikel 3 – Evenement

Het evenement bestaat uit elke voetbalwedstrijd en/of evenement welke door de wederpartij bij Voetbalstedentrips heeft geboekt.

 

Artikel 4 – Wangedrag

Voetbalstedentrips is niet aansprakelijk voor mogelijke schade door wangedrag zoals, maar niet beperkt tot, agressie en dronkenschap, veroorzaakt door de wederpartij. Als u wordt geweigerd of verwijderd uit het vliegtuig, hotel, stadion of andere gelegenheid, als gevolg van wangedrag of het niet opvolgen van de aanwijzingen van het personeel, stewards of crew is dat voor eigen rekening van de wederpartij. Voetbalstedentrips verleent in deze gevallen geen restitutie aan de wederpartij.

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Voetbalstedentrips is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval, opgelopen door, toegebracht aan de wederpartij. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade, die ontstaat door het gebruik maken van enige tijdens de reisperiode gebruikte accommodatie of transportmiddelen. Voetbalstedentrips is evenmin aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door ongeoorloofd of onwettelijk gedrag van de deelnemer tijdens de reisperiode.

 

Artikel 6 – Overmacht

Voetbalstedentrips maakt doorgaans gebruik van reizen per vliegtuig. Voor vertragingen, stakingen, ingelaste tussenlandingen, vluchtwijzigingen van een vlucht en de daaruit voortkomende schade en/of andere nadelige gevolgen is Voetbalstedentrips niet aansprakelijk. Voor annuleringen van vluchten als gevolg van terroristische aanslagen, weersomstandigheden, natuurrampen, stakingen, faillissementen van luchtvaartmaatschappijen of andere vormen van overmacht kan Voetbalstedentrips in zijn geheel niet aansprakelijk worden gesteld. Uiteraard zal Voetbalstedentrips er alles aan doen om te helpen eventuele schade te verhalen op de leveranciers waar mogelijk.

 

Artikel 7 – Klachten

Voetbalstedentrips doet er alles aan om wederpartij zo goed mogelijk van dienst te zijn en zijn reis goed te laten verlopen. Mocht wederpartij desondanks problemen ondervinden en/of een klacht hebben, dan dient hij direct contact met ons op te nemen. Mocht het probleem zich voordoen tijdens de reisperiode, dan dient wederpartij direct met het door Voetbalstedentrips in de reisbescheiden verstrekte noodnummer contact op te nemen. Waar mogelijk tracht Voetbalstedentrips het probleem op dat moment direct op te lossen. Indien deze stappen niet worden ondernomen, kan Voetbalstedentrips niet aansprakelijk worden gesteld voor de door de wederpartij geleden schade en extra kosten, voortkomend uit het onderwerp van de klacht en/of probleem.

 

Artikel 8- Reisbescheiden en reisdocumenten

Uiterlijk 4 dagen voor vertrek verstrekt Voetbalstedentrips de benodigde reisbescheiden per e-mail of post. Hierin staat alle relevante informatie met betrekking tot vlucht, hotel en entreebewijs. Indien de reisbescheiden niet uiterlijk 10 dagen voor vertrek in het bezit van wederpartij zijn, dient wederpartij onmiddellijk contact op te nemen met Voetbalstedentrips. Boardingpasses kunnen in diverse gevallen pas 32 uur voor vertrek worden aangeleverd. Indien dit het geval is zal Voetbalstedentrips dit met de hoofdboeker communiceren. Wederpartij dient de door Voetbalstedentrips verstrekte reisbescheiden direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Indien de reisbescheiden niet correct zijn, dient wederpartij direct contact op te nemen met Voetbalstedentrips. Voetbalstedentrips is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten indien niet uiterlijk 2 kalenderdagen voor vertrek blijkt dat de reisbescheiden niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van de reisbescheiden wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor rekening van wederpartij. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste en geldige grens- en reisdocumenten zoals een geldig paspoort/identiteitsbewijs, visa en eventuele documenten op gezondheidsgebied. Voetbalstedentrips is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien reiziger niet beschikt over juiste en geldige grens- en reisdocumenten.

Artikel 9 – Annuleren

Zodra de hoofdboeker toestemming heeft gegeven om te boeken ( op welke manier dan ook) is de boeking definitief. Er geldt geen herroepingsrecht.

Indien er wordt geboekt o.b.v. de door ons ontvangen offerte, ontvangt de hoofdboeker na akkoord een factuur welke voldaan dient te worden. Na ontvangst van de betaling zullen de vliegtickets, het hotel en de activiteiten definitief worden vastgelegd.

Indien de reis onverhoopt geannuleerd wordt, dan gelden de volgende termijnen/kosten

 • Binnen 24 uur 100% van de reissom retour minus eventuele annuleringskosten vanuit de vliegmaatschappij
 • Vanaf moment van boeken tot 42 dagen voor vertrek 50% van de reissom*
 • Van de 42e dag voor vertrek tot de 15e dag voor vertrek 75% van de reissom*
 • Van de 15e dag voor vertrek tot de 8e dag voor vertrek 90% van de reissom*
 • Vanaf de 8e dag voor vertrek De gehele reissom*

*Met reissom bedoelen we het totale bedrag van uw boeking exclusief eventuele verzekeringen.

Naast de annuleringskosten van bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of het hotel, worden er ook € 25,00 administratiekosten per annulering in rekening gebracht.

Houdt u er a.u.b. rekening mee dat het wijzigen van uw reis niet altijd mogelijk is en soms hoge kosten mee gemoeid zijn als er bijvoorbeeld nieuwe tickets geboekt moeten worden. Wij doen uiteraard ons best om de kosten zo veel mogelijk te beperken, maar kunnen soms niet om de hoge wijzigingskosten heen. Goed om te weten: Naast de wijzigingskosten vanuit de luchtvaartmaatschappij of het hotel, brengen wij € 25,00 wijzigingskosten in rekening.

Indien een reis wordt geboekt waarbij de hoofdboeker besluit om in meerdere termijnen te betalen, zijn de op de factuur vermelde termijnen bindend en onherroepelijk. Het niet nakomen van de betaaltermijnen, zoals vermeld op de factuur, kan leiden tot het onherroepelijk annuleren van de boeking vanuit Voetbalstedentrips. Aan de betaaltermijnen hangen afspraken vast die Voetbalstedentrips maakt met haar leveranciers en partners. Voetbalstedentrips is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kosten voortvloeiend uit het niet nakomen van de betaaltermijnen en de daarmee gepaard gaande annulering.

Artikel 10 – Clubcards

1.Indien toegangskaarten voor een door Voetbalstedentrips geboekt evenement bestaan uit elektronisch opgewaardeerde clubcards, dienen deze na afloop van de reisperiode per omgaande door wederpartij te worden geretourneerd. Bij verlies of niet retourneren van clubcards zullen de kosten, eventueel aangevuld met geleden schade en rente, worden doorberekend aan de wederpartij.

 1. Clubcards dienen te allen tijde aangetekend per post te worden geretourneerd door de wederpartij aan Voetbalstedentrips op het door Voetbalstedentrips gecommuniceerde adres.

 

Artikel 11 – Speeldata & Tijden

 1. Wederpartij dient zelf na te kijken of de wedstrijd inderdaad op de datum en het tijdstip begint zoals aangegeven door Voetbalstedentrips. Onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens dient de wederpartij onverwijld te melden aan Voetbalstedentrips.
 2. Het wijzigen van speeldata en/of aanvangstijdstip is geen geldige reden van annulering.

 

Artikel 12 – Wijzigingen

1.Voetbalstedentrips is niet aansprakelijk voor het, om welke reden dan ook, niet (kunnen) deelnemen aan de reis en/of het niet (kunnen) bijwonen van het geboekte evenement  is niet aansprakelijk voor schade die wederpartij hierdoor mogelijk lijdt. Voetbalstedentrips draagt zorg voor een passend reisschema waarbinnen een bezoek van het evenement redelijkerwijs mogelijk is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van wederpartij om daadwerkelijk op tijd te komen bij het evenement.

 1. Voetbalstedentrips is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de wederpartij niet kan deelnemen aan de reis en/of het geboekte evenement/de wedstrijd niet kunt bijwonen door een oorzaak die niet aan wederpartij zelf te wijten is, bijvoorbeeld door een vertraging/annulering van de vlucht, door annulering/verplaatsing van de wedstrijd, of door een wijziging van de wedstrijdtijden waarvan wederpartij niet tijdig op de hoogte had kunnen zijn, maar Voetbalstedentrips zal u wel zoveel mogelijk behulpzaam zijn.
 2. Indien de wedstrijd wordt verplaatst helpt Voetbalstedentrips wederpartij bij het omboeken van de vlucht en/of het zoeken naar een alternatief voor de wedstrijd. Eventuele extra hotelkosten in verband met extra overnachtingen die hiermee gepaard gaan, zullen voor uw rekening en risico komen. Voetbalstedentrips zal echter de kosten, welke verbonden zijn aan de wijziging van de vlucht voor haar rekening nemen. De reis dient alleen te worden aangepast bij een significant wijziging van de wedstrijdtijd die niet binnen het huidige reisschema van wederpartij past. Voetbalstedentrips hanteert daarbij een minimale tijd van 2,5 uur tussen geplande aankomsttijd en begin van de wedstrijd. Voetbalstedentrips wijzigt slechts de vlucht (heen- of de terugvlucht) die noodzakelijk is om aan te passen in verband met het wedstrijdtijdstip. Voor de exacte voorwaarden omtrent wedstrijdwijzigingen wijzen we wederpartij naar onze wedstrijd garantie.
 3. Voetbalstedentrips is bevoegd om de inhoud van de geboekte reis eenzijdig op wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige, aan wederpartij onverwijld meegedeelde omstandigheden. Ook is Voetbalstedentrips bevoegd de overeenkomst te wijzigen wegens wichtige, aan wederpartij onverwijld meegedeelde omstandigheden, ook al zou wederpartij daarvan nadeel van geringe betekenis ondervinden. Het gaat hierbij onder meer, maar niet uitsluitend, om kleine aanpassingen van vluchttijden.

 

Artikel 13 – Onvoorziene omstandigheden

 1. Voetbalstedentrips is gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij zonder tussenkomst van een rechter te ontbinden, overigens zonder dat Voetbalstedentrips daarmee tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden is, indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen zoals dreiging van oorlog, (werk)stakingen, sabotage, afgelasting of verplaatsing van de speeldatum, uitsluitingen, storingen, verkeersproblematiek, bijzondere weersomstandigheden, een gebrek aan transportmiddelen, tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst door een of meer derden die uitvoering geven aan de geboekte reis, straf toekenning door een nationale voetbalbond, de UEFA of FIFA waardoor gespeeld zal worden zonder publiek of enige andere omstandigheid, welke omstandigheden de nakoming van de overeenkomst op dermate wijzen verzwaren of bemoeilijken, dat in redelijkheid niet meer van Voetbalstedentrips kan worden verwacht dat zij (verdere) uitvoering geeft aan de overeenkomst.
 2. In geval Voetbalstedentrips de overeenkomst met de wederpartij ontbindt op grond van lid 1 van dit artikel, vindt slechts restitutie van het reeds betaalde boekingsbedrag plaats voor zover Voetbalstedentrips de boeking kan annuleren en na aftrek van de verschuldigde annuleringkosten.

 

Artikel 14 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de annuleringstermijn als bedoeld in artikel 6.
 2. De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Voetbalstedentrips te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de wederpartij heeft Voetbalstedentrips behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de wederpartij kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Indien een reis wordt geboekt waarbij de hoofdboeker besluit om in meerdere termijnen te betalen, zijn de op de factuur vermelde termijnen bindend en onherroepelijk.Het niet nakomen van de betaaltermijnen, zoals vermeld op de factuur, kan leiden tot het onherroepelijk annuleren van de boeking vanuit Voetbalstedentrips. Aan de betaaltermijnen hangen afspraken vast die Voetbalstedentrips maakt met haar leveranciers en partners.Voetbalstedentrips is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kosten voortvloeiend uit het niet nakomen van de betaaltermijnen en de daarmee gepaard gaande annulering.

Artikel 15 – Rechtskeuze

Op onze boekingen en op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Bevoegde rechten

De Rechtbank Roermond is exclusief bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen omtrent (de uitleg van) de boekingsovereenkomst en deze algemene voorwaarden.

Privacy

 

 

CONTACT

Pannenweg 304
6031 RK Nederweert
0031 (0) 6 11 13 71 75
info@voetbalstedentrips.nl